Sơ đồ tổ chức

 
co cau to chuc 1
Hội đồng Quản lý
Hội đồng Quản lý có trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển của AOSC. HĐQL bao gồm Chủ tịch và một số Phó chủ tịch (nếu có), được Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt và ra quyết định công nhận.
HĐQL có quyền đề nghị Liên Hiệp Hội bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Văn phòng.

Ban lãnh đạo văn phòng
Gồm Giám đốc và các Phó giám đốc có trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi hoạt động hằng ngày của AOSC.

Giám đốc
 • Giám đốc do Liên hiệp Hội Việt Nam bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm với nhiệm kỳ là 05 năm trên cơ sở đề nghị của HĐQL Văn phòng. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình. Giám đốc có các quyền hạn, nhiệm vụ sau:
 • Xây dựng, trình HĐQL về chiến lược phát triển, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hằng năm của Văn phòng. Chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn sau khi được HĐQL phê duyệt;
 • Bảo đảm các điều kiện hoạt động để HĐKH hoạt động độc lập, khách quan;
 • Ký kết các thỏa thuận song phương, đa phương về hoạt động công nhận với tổ chức công nhận khác;
 • Phê duyệt chứng chỉ, quyết định công nhận, đình chỉ, hủy bỏ, mở rộng, thu hẹp phạm vi công nhận theo quy định của AOSC;
 • Ký kết các hợp đồng về dịch vụ kỹ thuật, đào tạo, đánh giá, công nhận với các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Xây dựng các chính sách liên quan tới các hoạt động của AOSC và có trách nhiệm thường xuyên giám sát hiệu lực của HTQLCL;
 • Chịu trách nhiệm cao nhất về hệ thống quản lý chất lượng;
 • Đảm bảo các nguồn lực cần thiết để duy trì, cải tiến hệ thống và chất lượng các dịch vụ mà AOSC cung cấp;
 • Phê duyệt hệ thống tài liệu của AOSC;
 • Quyết định bổ nhiệm các thành viên Ban kỹ thuật, các vị trí khác để thực hiện các nhiệm vụ thay cho Giám đốc;
 • Đại diện cao nhất cho AOSC trong các hoạt động hợp tác song phương, đa phương và các hoạt động của các tổ chức quốc tế và khu vực;
 • Giám đốc có thể uỷ quyền cho các bộ phận hoặc cá nhân, khi thích hợp, thay mặt cho AOSC thực hiện các hoạt động phù hợp với năng lực và quyền hạn của cá nhân, bộ phận đó;
 • Điều hành các hoạt động và các vấn đề liên quan đến công việc hằng ngày của Văn phòng, các chế độ quản lý tài chính kế toán của một đơn vị hoạch toán độc lập theo quy định về tài chính của pháp luật;
 • Quyết định các hình thức khen thưởng, kỷ luật. Ban hành các quy chế hoạt động của AOSC;
 • Thống nhất với HĐQL văn phòng lựa chọn các Phó giám đốc và Kế toán trưởng để trình Liên hiệp Hội Việt Nam ra quyết định bổ nhiệm;
 • Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí quản lý khác (trừ chức danh Phó giám đốc, Kế toán trưởng);
 • Ra quyết định thành lập hoặc giải thể các đơn vị chuyên môn của Văn phòng;
 • Tuyển dụng lao động, ký hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Luật Lao động;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác tuân theo Điều lệ Văn phòng, quy định của pháp luật, Điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Phó giám đốc
 • Phó giám đốc do Liên hiệp Hội Việt Nam bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc và sau khi thống nhất với HĐQL. Phó giám đốc giúp Giám đốc trong việc điều hành Văn phòng theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc;
 • Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

Hội đồng Khoa học
HĐKH là cơ quan giám sát hoạt động công nhận của Văn phòng thông qua Quy chế hoạt động của HĐKH (GR-04);
HĐKH bao gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng do Giám đốc Văn phòng chỉ định;
Chủ tịch HĐKH có nhiệm kỳ 05 năm, được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế, và có thể bị miễn nhiệm khi chưa hết nhiệm kỳ. Chủ tịch HĐKH có trách nhiệm và quyền hạn được quy định trong GR-04;

Ban kỹ thuật
Văn phòng thành lập các BKT chuyên ngành thuộc HĐKH gồm những người trong và ngoài Văn phòng, phù hợp với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể giúp Giám đốc Văn phòng đảm bảo tính công bằng, khách quan trong hoạt động ra quyết định công nhận;
Thành viên của BKT là các cá nhân am hiểu lĩnh vực công nhận tương ứng thử nghiệm, xét nghiệm, hiệu chuẩn, đồng thời có kiến thức và kinh nghiệm trong quản lý chất lượng, hiểu về các tiêu chuẩn và các yêu cầu áp dụng cho hệ thống quản lý trong lĩnh vực tương ứng, hiểu biết về hệ thống pháp luật của Việt Nam;

BKT có thẩm quyền và nhiệm vụ:
 • Thẩm xét các văn bản kỹ thuật để phục vụ hoạt động đánh giá, công nhận tương ứng;
 • Góp ý cho các văn bản kỹ thuật chuyên ngành có liên quan do các tổ chức khác biên soạn;
 • BKT có trách nhiệm thẩm xét các hồ sơ công nhận trước khi Giám đốc ra quyết định công nhận. Khi thẩm xét hồ sơ, BKT có quyền yêu cầu Đoàn đánh giá, Khách hàng, PCN cung cấp thêm thông tin, hồ sơ và giải trình về kết quả đánh giá khi cần;
 • BKT có trách nhiệm tham gia giải quyết khiếu nại khi được HĐKH hoặc Giám đốc trưng cầu về kỹ thuật theo yêu cầu của Hội đồng Khoa học khi tham gia giải quyết khiếu nại.

Phòng hành chính
Phòng hành chính có Trưởng phòng do Giám đốc lựa chọn và bổ nhiệm.
Phòng hành chính có các nhiệm vụ:
 • Đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho hoạt động của Văn phòng thông suốt và hiệu quả;
 • Giúp việc cho Giám đốc trong công tác soạn thảo và ban hành văn bản trong phạm vi được giao; ghi và lưu biên bản những phiên họp tập thể để theo dõi, đôn đốc thực hiện;
 • Đại diện Văn phòng trong mối quan hệ với chính quyền và các bên liên quan;
 • Tổ chức tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân sự của Văn phòng;
 • Xem xét tính pháp lý trước khi ký hợp đồng;
 • Quản lý tài chính của Văn phòng; quản lý sử dụng tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ cho các phòng ban;
 • Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo;
 • Quản lý, điều xe đưa đón chuyên gia đánh giá theo yêu cầu công việc;
 • Đảm bảo hệ thống trao đổi thông tin nội bộ luôn được thông suốt;
 • Quản lý con dấu; Quản lý công tác văn thư, lưu trữ, tiếp nhận và phát hành, lưu trữ tài liệu đi đến theo quy trình;
 • Tham gia giải quyết khiếu nại, phàn nàn khi được phân công;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.
 • Kế toán trưởng thuộc phòng hành chính, là người chịu trách nhiệm độc lập thực hiện công tác tài chính, kế toán của Văn phòng theo đúng các quy định về tài chính và kế toán của Nhà nước. Kế toán trưởng do Chủ tịch VUSTA bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc sau khi thống nhất với Hội đồng Quản lý.


Phòng dịch vụ khách hàng
PKH có các nhiệm vụ như sau:
 • Thỏa thuận hợp đồng và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục đăng ký công nhận, đào tạo (nếu có);
 • Lập kế hoạch kinh doanh trình Giám đốc phê duyệt; triển khai phát triển dịch vụ kinh doanh theo định hướng của Văn phòng;
 • Đề xuất chính sách khách hàng với Giám đốc;
 • Chủ trì hoạt động đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn và kiến thức pháp lý cho nhân viên;
 • Thực hiện các hoạt động maketing, chăm sóc khách hàng;
 • Tiếp nhận thông tin khiếu nại; phàn nàn và tham gia giải quyết các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng khi được phân công;
 • Triển khai phát triển thị trường đối với các dịch vụ mới; dịch vụ đào tạo;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc.


Phòng Công nhận
PCN có Trưởng PCN và Phó PCN (khi cần) do Giám đốc lựa chọn và bổ nhiệm.
PCN có các nhiệm vụ:
 • Tổ chức, triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ đánh giá công nhận của AOSC;
 • Quản lý hoạt động chuyên gia đánh giá, chuyên gia kỹ thuật;
 • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký công nhận;
 • Lập hồ sơ, đề nghị Giám đốc phê duyệt chuyên gia cho các chương trình công nhận;
 • Thẩm xét tính phù hợp của hồ sơ đề nghị đánh giá. Ra văn bản từ chối công nhận;
 • Lập kiến nghị công nhận, đình chỉ, mở rộng, thu hẹp, thu hồi lên Giám đốc AOSC;
 • Phối hợp triển khai các dịch vụ mới của phòng dịch vụ khách hàng;
 • Giữ vai trò thư ký HĐKH;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc.

Văn phòng đại diện tại thành phố HCM
Văn phòng đại diện tại Thành phố Hố Chí Minh có Trưởng Văn phòng đại diện do Giám đốc lựa chọn và bổ nhiệm.
Văn phòng đại diện có nhiệm vụ sau:
 • Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng sử dụng các dịch vụ kinh doanh của AOSC;
 • Tiếp nhận các thông tin phản hồi từ khách hàng;
 • Tổ chức trao chứng chỉ cho khách hàng (nếu có);
 • Đảm bảo hậu cần cho đoàn đánh giá của AOSC;
 • Tổ chức hậu cần tiếp khách, hội họp, hội nghị, đào tạo tại Văn phòng đại diện;
 • Đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự, môi trường làm việc… tại Văn phòng đại diện ;
 • Quản lý hành chính nhân sự làm việc tại Văn phòng đại diện, kiểm soát việc nhân viên tuân thủ nội quy, quy chế của AOSC;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây