Phòng thí nghiệm

1. Phạm vi và mục đích

1. Purpose and Scope

Hướng dẫn phân loại lĩnh vực công nhận được sử dụng cho các phòng thử nghiệm (PTN) đăng ký công nhận ISO 17025 của AOSC. 

Providing guidances on the classification of accreditation fields for laboratories applying for accreditation against ISO/IEC 17025

2. Tài liệu tham khảo

AOSC-QM: Sổ tay chất lượng

ISO/IEC 17011:2017

ISO/IEC 17025:2005, ISO/IEC 17025:2017

2. Reference documents:

AOSC-QM: Quality Manual

ISO 17011:2004; ISO/IEC 17011:2017

ISO/IEC 17025:2005, ISO/IEC 17025:2017

3. Đào tạo và trách nhiệm thực hiện

Nhân viên phòng công nhận phải thấu hiểu chương trình công nhận và hướng dẫn khách hàng khi gửi đề nghị công nhận đến AOSC.

3. Implementation and training 

Staffs must understand accreditation program and guide customers to submit applications for accreditation to AOSC.

4. Nội dung quy trình

Thử nghiệm là xác định một hay nhiều đặc tính của một đối tượng đánh giá sự phù hợp theo một thủ tục/ quy trình.

Hiệu chuẩn là tập hợp các thao tác trong điều kiện quy định để thiết lập mối liên quan giữa các giá trị của đại lượng được chỉ bởi phương tiện đo, hệ thống đo hoặc giá trị được thể hiện bằng vật đọ hoặc mẫu chuẩn và các giá trị tương ứng thể hiện bằng chuẩn.

AOSC công nhận theo lĩnh vực gồm 8 lĩnh vực cơ bản sau: 

 

4. Procedure

Acharacteristics of an object of conformity assessment, according to a procedure.

Calibration is a set of operations that establish, under specified conditions, the relationship between values of quantities indicated by a measuring instrument or measuring system, or values represented by a material measure or a reference material, and the corresponding values realized by standards.

AOSC implements its accreditation program with the following fields:

- Lĩnh vực thử nghiệm Hóa học

- Lĩnh vực thử nghiệm Sinh học

- Lĩnh vực thử nghiệm Cơ

- Lĩnh vực thử nghiệm Điện – Điện tử

- Lĩnh vực thử nghiệm Dược

- Lĩnh vực thử nghiệm Vật liệu xây dựng

- Lĩnh vực thử nghiệm Không phá hủy

 

- Lĩnh vực Đo lường hiệu chuẩn 

 

-       Chemistry

-       Biology

-       Mechanics

-       Electricity – Electronics

-       Pharmaceutical

-       Construction material

-       Non-destructive testing (NDT)

 

-       Metrology – Calibration

Tin tức liên quan