Phòng xét nghiệm y tế

1. Phạm vi và mục đích

1. Purpose and Scope

Tài liệu này được áp dụng tại AOSC và các tổ chức đề nghị công nhận nhằm giúp các PXN nắm bắt được các chương trình công nhận, phân loại các lĩnh vực được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 15189.

The document is applied in AOSC and  organizations seeking accreditation for the purpose of helping medical laboratories catch up on accreditation program, classifying accredited sector according to ISO 15189 standard

2. Tài liệu tham khảo

AOSC-QM: Sổ tay chất lượng

ISO 17011:2004

ISO 15189:2012.

2. Reference documents:

AOSC-QM: Quality Manual

ISO 17011:2004

ISO 15189:2012

3. Đào tạo và trách nhiệm thực hiện

Nhân viên phòng công nhận phải thấu hiểu chương trình công nhận và hướng dẫn khách hàng khi gửi đề nghị công nhận đến AOSC.

3. Implementation and training 

Staffs must clearly understand the accreditation program and guide customers to submit applications to AOSC for accreditation.

4. Nội dung quy trình

Công nhận các phòng xét nghiệm Y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 là một trong các chương trình công nhận của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC):

Tổ chức và hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011:2004 và các tài liệu có liên quan của APLAC và ILAC và các tổ chức quốc tế khác.

Chuẩn mực đánh giá: ISO 15189:2012.

Hoạt động công nhận của AOSC nhằm mục đích mang lại lợi ích cho khách hàng dựa trên:

Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý phòng thí nghiệm.

Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn.

Nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật của phòng xét nghiệm y tế.

Đem lại sự tin cậy cho người sử dụng dịch vụ xét nghiệm.

Nâng cao uy tín trong nước và quốc tế.

Làm cơ sở tin cậy cho cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ xét nghiệm lựa chọn đảm bảo tiêu chí của xét nghiệm: độc lập, khách quan và chính xác.

Hoạt động công nhận các phòng xét nghiệm y tế của AOSC được phân loại và chia thành các lĩnh vực sau.

 

4. Procedure

 Accrediting medical laboratories according to ISO 15189:2012 standand is one of Accreditation Office for Standards Conformity Assessment Capacity (AOSC):

It is operated and organized following ISO/IEC 17011:2004 and relevant document (APLAC, ILAC and other international accredition bodies). Comformity assessment standard: ISO 15189:2012

 

AOSC’s accreditation is aiming on customers’ benefits based on:

Improving laboratories’ managing and technical capacity.

Ensuring the testing result’s accuracy, reliability.

 

Improving medical laboratories’ managing and technical capacity.

 

Tranfering credibility to the laboratories’ customer.

 

Enhancing laboratory reputation worldwide.

 

Being the entrusted source for administrative departments, organizations and other by ensuring the motto of Testing: Impartiality, Objectivity and Acuraccy.

 

AOSC’s medical laboratories accreditation activities is clasified and listed belows:

1.  Hóa sinh lâm sàng;

 

2.  Sinh học;

A

3.  Huyết học;

 

4.  Giải phẫu tế bào bệnh học;

 

5.  Y học hạt nhân;

 

6.  Thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh;

1.  Clinical biochemistry;

 

2. Biological;

 

3. Hematology;

 

4. Anatomic pathology cell;

 

5. Nuclear medicine;

 

6. Exploring function and image diagnosis

Tin tức liên quan