Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC)

Là tổ chức công nhận bên thứ ba của Việt Nam ra đời trên tinh thần xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ. AOSC là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. AOSC ra đời thể hiện tính hội nhập sâu của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, góp phần minh chứng cho việc Việt Nam đã thực hiện hiệp định TBT với tư cách là thành viên của tổ chức thương mại thế giới.

Với sứ mệnh mang đến cho phòng thử nghiệm và xét nghiệm y tế khái niệm "Công nhận là một dịch vụ", các dịch vụ của AOSC được thiết kế trên nguyên tắc đồng hành cùng các phòng thử nghiệm và xét nghiệm y tế. Do vậy các khoá đào tạo của AOSC được thiết kế dựa trên nhu cầu đào tạo của các phòng thử nghiệm và xét nghiệm y tế. Phần lớn các khoá đào tạo cho khách hàng của AOSC được miễn phí trừ các khoá đào tạo do chuyên gia nước ngoài đảm nhận.

Hiện nay AOSC cung cấp dịch vụ công nhận phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận hệ thống, tổ chức chứng nhận sản phẩm.

Công nhận năng lực phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005 với mã hiệu công nhận là VLAT và công nhận năng lực phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 với mã hiệu công nhận VLAT MED

AOSC xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 17011 và đang tiến hành các thủ tục thừa nhận của các hiệp hội và diễn đàn công nhận trong khu vực và trên thế giới để các phòng thử nghiệm và xét nghiệm y tế thuận lợi trong quá trình tham gia đấu thầu các dự án quốc tế.

 Với tiêu chí "Một chuẩn mực - Một lần đánh giá - Có giá trị khắp mọi nơi" AOSC sẽ đem lại cho các phòng thử nghiệm và xét nghiệm y tế nhiều điều  mới mẻ. 

Tin tức liên quan