Quy định chuyển đổi ISO/IEC 17025:2017


Ngày 30/11/2017 Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Như vậy, chứng chỉ công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 chỉ được cấp kể từ ngày 30/11/2017./ On 30 November 2017, the ISO/IEC 17025:2017 was published by International Organization of Standard. Therefore, certificate of ISO/IEC 17025 :2017 shall only be provided after 30 November 2017.
Theo đó, các Phòng thử nghiệm áp dụng ISO/IEC 17025 :2005 sẽ có khoảng thời gian là 3 năm để tiến hành chuyển đổi, nghĩa là quá trình chuyển đổi theo tiêu chuẩn mới phải được hoàn tất trước ngày 30/11/2020./ Laboratoties which accreditated ISO/IEC 17025 :2005 shall have 03 years to complete transition, which means transition process shall complete before 30 November 2020.
  1. Lộ trình chuyển đổi
AOSC bắt đầu đánh giá công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017
AOSC ready to deliver assessment to ISO/IEC 17025 :2017
30/5/2018
30 May 2018
Khách hàng đăng ký công nhận lần đầu và nộp đơn trước ngày 30/09/2018, Quý khách hàng sẽ được lựa chọn đánh giá theo phiên bản cũ hoặc phiên bản mới./ The initial applicant who applied before 30/09/2018, shall select which either new or old version to be assessed.

Nếu khách hàng chọn đánh giá theo ISO/IEC 17025 :2005 thì khách hàng sẽ phải đánh giá chuyển đổi ngay trong lần giám sát đầu tiên.

If the applicant choose ISO/IEC 17025 :2005, then the surveillance assessment shall be converted to transition assessment.

Nếu khách hàng không đánh giá chuyển đổi cùng đợt đánh giá giám sát, thì hiệu lực công nhận của quý khách hàng không quá ngày 30/11/2020.
In case clients shall not complete transition in time with surveillance, then the effective date of accreditation shall not exceed 30/11/2020
Trước ngày 30/9/2018
Before 30 September 2018
Tất cả khách hàng gửi đơn đăng ký công nhận lần đầu sau thời điểm này sẽ được tiến hành đánh giá theo ISO/IEC 17025 :2017

All applicants send application after 30/09/2018 shall be assessed following ISO/IEC 17025 :2017.
Sau ngày 30/9/2018
After 30 September 2018
Hoàn thành đánh giá chuyển đổi
Completion of transition assessments
31/5/2020
31 May 2020
Công nhận ISO/IEC 17025 :2005 không còn hiệu lực
Accreditation to ISO/IEC 17025 :2005 ceases to be valid
01/12/2020
01 December 2020
  1. Chi phí chuyển đổi/ Transition fee
- Phí đánh giá chuyển đổi bằng phí giám sát được thỏa thuận trong hợp đồng./ Transition fee is equal to surveillance fee as per contact.
     3. Hồ sơ đăng ký công nhận ISO/IEC 17025 :2017/ ISO/IEC 17025 :2017 accreditation application records
- Đơn đăng ký công nhận ISO/IEC 17025 :2017 kèm đầy đủ các tài liệu theo phần IV- Thông tin bổ sung yêu cầu./ Application for accreditation of ISO/IEC 17025 :2017 and required documents in Clause IV – Additional information
                                                                                                                                                                                             

Nguồn tin: Văn phòng AOSC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây