Quy định về thử nghiệm thành thạo đối với phòng thí nghiệm

       Dựa trên việc tham khảo các tài liệu viện dẫn như ILAC – P9 Chính sách ILAC đối với tham gia các hoạt động thử nghiệm thành thạo , EA-4/18:2010 Hướng dẫn mức độ và tần suất tham gia thử nghiệm thành thạo,APLAC PT006 Điểm chuẩn về tần suất tham gia thử nghiệm thành thạo ,ISO/IEC 17025:2005 Quy định chung về năng lực các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩnISO/IEC 17025:2017 Quy định chung về năng lực các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn,ISO/IEC 17043:2010 Đánh giá sự phù hợp – Các yêu cầu chung về thử nghiệm thành thạo, Văn phòng AOSC ban hành Quy định về thử nghiệm thành thạo đối với phòng thử nghiệm (GR-15). Theo đó, các phòng sử dụng dịch vụ đánh giá của AOSC phải xem xét, đáp ứng các yêu cầu nêu ra trong Quy định này.
 
        Theo điều khoản 3.3 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, so sánh liên phòng (SSLP) là việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử trên cùng đối tượng hoặc trên đối tượng tương tự nhau bởi hai hay nhiều phòng thí nghiệm theo những điều kiện định trước. Theo điều khoản 3.4 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, so sánh nội bộ phòng thí nghiệm là việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử trên cùng mẫu thử hoặc trên mẫu thử tương tự nhau trong cùng một phòng thí nghiệm theo những điều kiện xác định trước.Theo điều khoản 3.5 của ISO/IEC 17025:2017)Thử nghiệm thành thạo (TNTT) là việc đánh giá việc thực hiện của các bên tham gia theo tiêu chí đã được thiết lập thông qua so sánh liên phòng.
         Căn cứ vào nội dung của Quy định GR-15, các PTN/HC trước khi đăng ký công nhận hoặc đã được công nhận bởi AOSC phải tham gia thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng được cung cấp bởi các tổ chức đủ năng lực. AOSC chấp nhận các chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng từ các tổ chức dưới đây 
-       Các chương trình do tổ chức đã được công nhận ISO/IEC 17043 hoặc tiêu chuẩn tương đương tổ chức;
-       Các tổ chức được AOSC chấp nhận và công bố trên website chính thức 
              http://www.aosc.vn/vi/thong-bao/danh-sach-cac-chuc-thu-nghiem-thanh-thao-duoc-chap-nhan
        Các PTN/HC không được phép sử dụng nhà thầu phụ hay PTN/HC bên ngoài khi thực hiện các mẫu thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng.

        Quy định đối với các PTN/HC trước khi đăng ký công nhận với AOSC
        Các PTN/HC xin công nhận của AOSC phải chứng minh đã tham gia thành công ít nhất một chương trình TNTT hoặc chương trình so sánh (nếu chứng minh không có chương trình TNTT phù hợp) tương đương cho mỗi lĩnh vực trước khi đăng ký công nhận.Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, AOSC có thể chấp nhận bằng chứng đã đăng ký tham gia TNTT để tạm thời phục vụ cho mục đích công nhận lần đầuKết quả tham gia chương trình TNTT phải được gửi về AOSC làm bằng chứng đánh giá. Nếu kết quả tham gia TNTT của PTN/HC không đạt, AOSC có quyền từ chối công nhận một phần hoặc toàn bộ đối với các chỉ tiêu không đạt của PTN/HC.Trường hợp PTN/HC chứng minh không có chương trình thử nghiệm thành thạo hoặc không thể tổ chức so sánh liên phòng, PTN/HC phải có bằng chứng chứng minh đã thực hiện các biện pháp đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm nội bộ theo một thủ tục xác định trước về tần suất và cách thức thực hiện. Hồ sơ của hoạt động này có thể được AOSC yêu cầu làm bằng chứng xem xét trước cuộc đánh giá.
 
         Quy định đối với các PTN/HC trong việc duy trì tham gia thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng trong chu kỳ công nhận củaAOSC
        Trong chu kỳ công nhận, tất cả các PTN/HC phải thực hiện hoạt động đảm bảo giá trị sử dụng các kết quả thông qua:
Tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo do các tổ chức được AOSC chấp nhận với nguyên tắc:
-       Ít nhất 1 lần / năm / lĩnh vực con (hoặc nhóm chỉ tiêu thử nghiệm sử dụng cùng kỹ thuật) được công nhận;
-       Đảm bảo tất cả các lĩnh vực con được công nhận có tham gia thử nghiệm thành thạo trong chu kỳ công nhận.
        Nếu PTN/HC chứng minh không có chương trình TNTT phù hợp, PTN/HC phải thực hiện so sánh liên phòng với các PTN/HC đã được công nhận bởi AOSC hoặc các tổ chức công nhận khác nằm trong hệ thống thừa nhận quốc tế. Việc thực hiện so sánh liên phòng phải được áp dụng theo nguyên tắc như tham gia thử nghiệm thành thạo.Các chương trình SSLP cần được tổ chức dựa trên các yêu cầu trong ISO/IEC 17043. Việc chấp nhận các chương trình SSLP thay thế cho hoạt động TNTT sẽ được chuyên gia AOSC quyết định theo quy định của AOSC. Chuyên gia sẽ đánh giá cách tổ chức chương trình SSLP, tần suất, sự phù hợp của mẫu, các tiêu chí phân tích dữ liệu và hành động khắc phục khi có kết quả không đạt hay nghi ngờ.
       Nếu PTN/HC chứng minh không có chương trình TNTT phù hợp và không có PTN/HC phù hợp để thực hiện so sánh liên phòng, PTN/HC phải có bằng chứng chứng minh đã thực hiện so sánh nội bộ (nếu số lượng nhân viên cho phép thực hiện) hoặc thực hiện các biện pháp đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm nội bộ theo một thủ tục xác định trước về tần suất và cách thức thực hiện. Các hồ sơ này (bao gồm cả hồ sơ về chuẩn bị mẫu) phải được lưu giữ lại làm bằng chứng của hoạt động.
       PTN/HC phải tiến hành xử lý thích hợp và không chậm trễ đối với các kết quả TNTT/SSLP không phù hợp theo quy định của đơn vị tổ chức hoặc theo thủ tục của PTN/HC đã quy định. AOSC có quyền yêu cầu xem xét bằng chứng thực hiện các hành động này tại bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ công nhận.
       Nếu PTN/HC không thực hiện các hành động khắc phục hoặc AOSC nhận thấy các hành động này không có hiệu lực hoặc tương xứng với sự không phù hợp thì AOSC có quyền:
-       Yêu cầu thực hiện thêm các chương trình TNTT/SSLP do AOSC chỉ định;
-       Tiến hành thêm một cuộc đánh giá đầy đủ hoặc một phần đối với PTN/HC;
-       Đình chỉ hoặc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ phạm vi đã được công nhận.


Thông tin chi tiết về GR-15 vui lòng tham khảo tại mục Tài liệu VLAT đã được đăng tải trên website của Văn phòng AOSC.

 

Nguồn tin: Văn phòng AOSC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây